Oromiyaa gov et my document caasaa waajjira

Jul 29, 2012 · (Qeerroo, Adaamaa, 29 Adoolessa 2012) Caffee Oromiyaa jedhamee kan moggaafame, manni marii ummata Wayyaanee hagganoota mana murtii waliigala Oromiyaa lama gabaasaa isaanii erga fudhatee booda aangoo irraa kaasuun gabaasame.Ob Taaddalaa Nagishoo, hogganaan man murtii waliigala Oromiyaa fi itti aanaan isaanii Ob Se'id Jundii aangoo irraa ...

Labsii 2/1985 Seera Mootummaa Bulchiinsa Yeroo Ce’uumsaa Naannoo Oromiyaa hojiirra oolchuuf Amajjii bara 1985 Caffee Oromiyaatin bahe keewwata 43 irratti “Caffeen Oromiyaa hojii isaa kan gaggeessu miseensota Koree Hojii raawwachiiftuu karaa seeraatiin filuun ta’a” jedhamee kaa’ameera.

Waajjira Pirezidaantii Mootummaa Naannoo Oromiyaa. 32,901 likes · 145 talking about this. WPMNO H/oolmaa Imaammattootaa, Tarsiimowwan misoomaafi B/Gaarii gahuumsaan Hordofuu, Deeggaruufi...

Jun 10, 2011 · This video is unavailable. Watch Queue Queue. Watch Queue Queue MAGALATA OROMIYAA MOOTUMMAA NAANNOO OROMIYAA የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት መገለተ ኦሮሚያ THE OROMIA NATIONAL REGIONAL STATE MEGELETA OROMIA Heera Mootummaa Naannoo Oromiyaa Fooyya’ee Bahe Labsii Lak. 46/1994 የተሻሻለው የኦሮሚያ ክልል ሕገ መንግሥት Mootumma Ethiopia Keyata 49 lakkoobsa 5 irratti Finfinnen waan Oromiyyaa keessa jirtu fi lafa Oromoo waan tateef Tajaajila fi dhiyeesii hunda Oromiyyaa irra waan argatuuf Oromiyyaan Finfinne irratti mirga qabdu fi fayiidaa isheen argachuu qabdu kun ammoo balinan seeran mirkana’af jeedha. Read Ococ.gov.et news digest here: view the latest Ococ articles and content updates right away or get to their most visited pages. Ococ.gov.et is currently listed among low-traffic websites. It seems that Ococ content is notably popular in Ethiopia. “Oromia is a region of great physiographic diversity. Its landscape includes high and rugged mountain ranges, undulating plateaus, panoramic gorges and deep incised river valleys, and rolling plains.